DIE HERE VOORSIEN


Omtrent tien jaar gelede ontvang ons kerkkantoor een dag `n brief van `n prokureur hier in die stad. Dit blyk toe dat hy die boedel beredder van `n dame wat jare tevore lidmaat van Drie Anker Baai was, maar mettertyd verhuis het en toe kort tevore oorlede is.
Die prokureur skryf in sy brief dat sy die restant van haar boedel, nadat sekere erflatings nagekom is, aan ons gemeente nagelaat het. Hy heg toe `n tjek van R120000 by sy brief aan en meld dat daar moontlik nog fondse beskikbaar mag kom. `n Paar maande later kom daar `n tweede brief met `n verdere tjek van R120000!
Daardie fondse, tesame met ander skenkings wat die gemeente destyds ontvang het, is toe deur mev. Sandra Burger, `n voormalige predikantsvrou van ons gemeente, in `n effektetrust belê wat oor die jare merkwaardig gegroei het. Die belegging is toe later in `n reserwefonds herbelê.
Intussen het die kerkraad verlede jaar besluit om Ds Martin Steyn se pos wat aanvanklik slegs `n halwe pos was, vanaf 1 Maart 2013 tot `n volle pos op te gradeer en die kerkraad is innig dankbaar vir die positiewe en opbouende rol wat Martin en Megan Steyn in die gemeente speel.
Die kerkraad het egter baie goed besef dat hierdie opgradering ernstige finansiële eise aan die gemeente gaan stel en in die begroting vir die 2013/14 boekjaar wat einde Februarie 2014 ten einde loop, is daar dan ook vir `n aansienlike tekort voorsiening gemaak.
Deur harde werk en sorgvuldige beplanning lyk dit asof ons daarin sal slaag om die begrote tekort met ongeveer die helfte te sny en die res sal opgemaak word deur hulp uit ons reserwefonds.
Is dit nie wonderlik dat `n bemaking wat baie jare gelede gemaak is, so kon groei dat dit nou kan help om ons klein gemeente finansieel staande te hou nie?
Die kerkraad wil gevolglik graag `n beroep op lidmate doen om in die beplanning van hul testamente aan Drie Anker Baai te dink. Daar gaan binnekort groot eise kom vir die ibstandhouding van ons gebouekompleks. Beide die kerkgebou en die pastorie het dringende herstelwerk nodig en albei geboue sal mettertyd geverf moet word.

Kobus Meiring
Namens die Finansiële kommissie